Bloc Image Left

Wettelijke bepalingen

Welkom op de website van davigel.be !

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. Gelieve de voorwaarden en bepalingen in dit document zorgvuldig te lezen aangezien u door deze website te gebruiken, aangeeft in te stemmen met deze voorwaarden en bepalingen.

1 – informatie aanwezig op de site

2 – links naar andere sites

3 - COOKIES

4 – intellectuele eigendomsrechten

5 - Aansprakelijkheid


De site  www.davigel.be is eigendom van:

Sysco France SAS met een kapitaal van 138 598 300 €, wier hoofdkantoor zich in 8 kicks Jean-Antoine de Baïf - 75013 Paris

Directeur publicatie: Ignace de Villepin, Directeur Marketing

De site wordt gemonitord door : …

Gegevens van de webmaster : web.davigel@davigel.fr


1 – INFORMATIE op de site

Deze website wordt u aangeboden "zoals hij is" en "zoals hij beschikbaar is". Bijgevolg geeft de nestlé-groep geen enkele garantie, van welke aard dan ook, uitdrukkelijk noch impliciet, wettelijk of anderszins (met inbegrip van impliciete waarborgen van verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel) met inbegrip van waarborgen of voorstellingen dat materiaal op deze website volledig, juist, betrouwbaar of van pas komend is en geen inbreuk vormt op de rechten van derden, dat de toegang tot deze website niet onderbroken zal worden en vrij is van fouten of virussen, dat deze website veilig zal zijn, dat het eventuele advies dat of de eventuele mening van de Nestlé-groep die wordt verkregen via deze website accuraat en betrouwbaar is. Eventuele voorstellingen of waarborgen daaromtrent worden dienovereenkomstig uitdrukkelijk afgewezen.Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website, of een functie of deel ervan, op elk moment te beperken, te schorsen of te beëindigen zonder voorafgaand bericht. Op geen enkel moment kunnen wij aansprakelijk geacht worden voor een mogelijke onbeschikbaarheid van deze website.

2 – links naar andere sites

Via koppelingen op de webpagina's van de Davigel-groep kunt u terechtkomen buiten het netwerk en de systemen van de Nestlé-groep en de Nestlé-groep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of werking van deze webpagina's van derden. De koppelingen worden verstrekt te goeder trouw en de Nestlé-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die na het aanmaken van de koppeling worden aangebracht op websites van derden. Het feit dat de Nestlé-groep een link naar een webpagina heeft opgenomen, wil niet zeggen dat de groep het eens is met alles wat daar staat. Wij raden u ten sterkste aan zorgvuldig de wettelijke informatie en privacyverklaring te lezen van alle andere webpagina's die u bezoekt.

3 - COOKIES

We zetten cookies in om het gebruik en de functionaliteit van onze websites te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze websites en aangeboden tools en diensten aanwenden. Het opslaan van cookies op uw computer is een gemakkelijke en handige manier voor ons om uw bezoek aan onze websites te personaliseren en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat uw volgende bezoek vlotter verloopt en voor u een fijnere ervaring is. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie, zoals uw naam, te verkrijgen. We kunnen echter informatie in een cookie koppelen aan persoonlijke informatie die we op een andere manier van u verkregen hebben (bijv. bij de algemene registratie op de website).

4 –Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten in alle tekst-, beeld- en ander materiaal op deze webpagina's zijn eigendom van de Nestlé-groep of zijn opgenomen met de toestemming van hun eigenaar. U mag deze website verkennen en delen ervan reproduceren door deze af te drukken en te downloaden op een harde schijf, ook met het doel deze ter beschikking te stellen van andere individuen. Een vereiste daarvoor is echter dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat de onderstaande handelsmerkvermelding aanwezig is op deze reproducties. Reproducties van een deel van deze website mogen niet worden verkocht of verspreid met commerciële doeleinden. Het is eveneens verboden deze te wijzigen of op te nemen in een ander werk, een andere publicatie of website.

De op deze website afgebeelde handelsmerken, logo's, tekens en servicemerken (hierna samengevat onder de noemer "handelsmerken") zijn eigendom van nestlé. Niets in deze website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om een van de op de website afgebeelde handelsmerken te gebruiken. Het gebruik/misbruik van de op deze website afgebeelde handelsmerken of andere inhoud op deze website, behalve overeenkomstig deze voorwaarden en bepalingen, is strikt verboden. Wij maken u erop opmerkzaam dat de Nestlé-groep zijn intellectuele-eigendomsrechten krachtdadig zal afdwingen, tot de volledige reikwijdte van de wet.

5 - Aansprakelijkheid

De Nestlél-groep en/of iedere andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website in onze naam, draagt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de directe, bijkomende, resulterende, indirecte, bijzondere of punitieve schade, kosten, verliezen of schulden van welke aard dan ook die op welke manier dan ook voortspruiten uit de toegang tot, het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik of de wijziging van de inhoud van deze website of iedere andere website die u raadpleegt via een link op deze website of, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving, de handelingen die we stellen of nalaten te stellen als gevolg van de e-mails die u naar ons stuurt.

De Nestlé-groep en/of iedere andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website, is niet verantwoordelijk voor het in stand houden van het materiaal of de diensten die worden ter beschikking gesteld op deze website of het aanbrengen van correcties, updates of versies in verband daarmee. Al het materiaal op deze website kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.Verder draagt de Nestlé-groep geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor enig verlies dat wordt veroorzaakt door virussen die uw computeruitrusting of ander eigendom aantasten door uw gebruik van, toegang tot of het downloaden van materiaal van deze website. Als u ervoor kiest materiaal te downloaden van deze website, doet u dat op uw eigen risico.Voor zover wettelijk toegelaten ziet u uitdrukkelijk af van alle vorderingen tegen Davigel-groep, zijn leidinggevenden, bestuurders, werknemers, leveranciers en programmeurs, die hun oorsprong zouden kunnen vinden in uw gebruik van of uw toegang tot deze website.

 

De site en zijn inhoud ervan zijn gecreeërd conform het recht en de regelgeving toepasbaar in België.